En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is.
Bron: Het Evangelie van Johannes 3:13
Hervormde Gemeente
Rouveen
U bevindt zich hier: Home > Gemeentewerk > Werkgroep 'opvoeding en geloof'

Welkom!

 

0U bevind zich op de webpagina van de Werkgroep Opvoeding en Geloof, kortweg: WOG.

 


 

De WOG is opgericht in 2008. De werkgroepleden bestaan uit gemeenteleden, een ouderling   en de jongerenwerker. Op dit moment (2011) organiseert deze werkgroep 2 toerustingsavonden per jaar voor de ouders van de kinderen en tieners in onze gemeente. We richten ons afwisselend op ouders met kinderen in en boven de basisschoolleeftijd. Ook proberen we bij het kiezen van de onderwerpen één praktisch onderwerp en één meer ‘theologisch’ onderwerp te kiezen. Onderwerpen in de afgelopen jaren zijn o.a. geweest:

 

 

 

2009 – 2010: Kinderbijbels kiezen / Moderne Media
2010 – 2011: Leer ons bidden Mw. Polinder ‘Aan de Hand’ / Alcohol en Drugs (i.s.m. Politie Ijssellanden & Waypoint Urk)

2011 (najaar): Seksuele opvoeding i.s.m. stichting Chris.

 

Omdat wij het signaal kregen dat de avonden wel goed waren maar erg veel informatie in één keer boden, hebben we in 2010 besloten om met een nieuwsbrief te gaan werken. De gedachte hierbij is dat ouders zowel voor als na een avond een nieuwsbrief ontvangen over het onderwerp. Vooraf geeft de nieuwsbrief alvast wat info en vragen om over na te denken. Naderhand komt de nieuwsbrief uit met materiaal om nog eens na te lezen. Inmiddels is twee keer voorafgaande aan een avond van de WOG een kleine kring ouders (moeders) bij elkaar geweest onder de noemer ‘ABC-kring’. Zij hebben de avond ‘voorbesproken’. Het is de bedoeling om vaker met ouders in kringverband samen te komen, maar we zoeken nog naar een goede opzet.

 

Het werk onder de ouders in onze gemeente heeft in het beleidsplan (2011 – 2016) van de gemeente hoge prioriteit gekregen. Bij de beleidsvoornemens staat te lezen: ‘De algemene kerkenraad maakt een verdere uitbouw van de activiteiten onder jonge gezinnen mogelijk.’
 
AGENDA

 Geen activiteiten gepland.
Organogram WOG

 

 

Uitleg:


• Ouders zijn de doelgroep, zij ontvangen toerusting
• De kerkenraden krijgen vanuit de WOG voorlichting over onderwerpen die van belang zijn m.b.t. gezinnen in de gemeente (Communicatie over situatie, zorgen, ontwikkelingen, vragen etc.)
• Met het jeugdwerk wordt zo mogelijk samengewerkt. Denk aan het behandelen van bepaalde onderwerpen onder de jeugd en tegelijk ook onder hun ouders. De werkgroep laat van zich laat horen in de jeugdraad (afgevaardigde) en het jeugdblad (artikel).
• Het Kernteam verzorgt voor de WOG de beleidsmatige aansturing. De eindverantwoordelijkheid van de avonden van de werkgroep blijft zo bij de kerkenraad liggen.Visie

 

De Werkgroep baseert haar werk op onder andere deze twee teksten uit de BIjbel:

 

Deut 6:4-7 ‘Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! 5 Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. 6 Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. 7 U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.’

 

Ps 78:5-8 ‘Want Hij heeft een getuigenis ingesteld in Jakob, een wet vastgesteld in Israël; die heeft Hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken, 6 opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren zullen worden, en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen; 7 zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden in acht nemen, 8 en niet worden als hun vaderen: een opstandige en ongehoorzame generatie, een generatie die zijn hart niet richtte op God en van wie de geest niet trouw was aan God.’

 

 

 

 

VISIE: De WOG is verantwoordelijk voor de toerusting van (jonge) ouders met het oog op de geloofsopvoeding van hun kinderen. De ouders beloven bij de doop van hun kind dat zij hun kinderen zullen (laten) ‘onderwijzen’. Hoewel de eerste verantwoordelijkheid hiervoor bij de ouders zelf ligt, kan de kerk haar steentje bijdragen aan de bescherming en vorming van een gezond gezinsleven. Deze bijdrage van de kerk (via de WOG) ligt in twee belangrijke dingen:


1.  Het geven van leiding en toerusting vanuit Bijbels perspectief
2.
Het bieden van mogelijkheden om als ouders met elkaar in gesprek te gaan

 

Gods opdracht om de kinderen te onderwijzen (zie boven: Deut. 6, Ps. 78) is er op gericht om de Verbondsgod (de HEERE) te leren kennen. De ‘geestelijke’ bedding van het werk van de WOG is daarom het verbond dat God met de gemeente heeft gesloten. De kinderen worden door de doop ingelijfd in dat verbond. Deze ‘inlijving’ is een geschenk dat roept om een antwoord: gehoorzaamheid aan God. Samen met hun ouders worden de kinderen van de gemeente opgeroepen tot een nieuwe gehoorzaamheid. Kinderen én ouders moeten in hun geloof ‘opgevoed’ worden.

 

Door Woord en Geest leert God ons daarbij dat Hij de eis van de wet Zelf heeft vervuld in Christus. Daarom is geloofsopvoeding ook vanuit de kerk: het leren vertrouwen van God en Zijn evangelie van vrije genade. God is trouw aan Zijn verbond. Daarom mag de WOG vrijmoedig ouders uitdagen om met vertrouwen de geloofsopvoeding ter hand te nemen.
 

 
Structuur van de WOG

 

Ieder werkgroeplid heeft van God zijn of haar unieke talenten gekregen. Ieder talent heeft echter andere talenten nodig om écht vruchtbaar te worden. We proberen iedereen zoveel mogelijk in te zetten voor de dingen waar hij/zij talent voor heeft gekregen. Om als werkgroep gemotiveerd te blijven, besteden we tijd aan toerusting. Dit kan door: samen stil te worden voor God en een moment voor bijbelstudie elke teamvergadering of samenkomst. Ook willen we tijd maken voor de bespreking van relevant artikel of onze eigen vragen. De jeugdwerker van de gemeente verzorgt/organiseert ook toerustingsmomenten, individueel of met het hele team.

Taken WOG-leden:

• De voorzitter roept de vergadering bijeen door het sturen van een agenda. De andere werkgroepleden wordt gevraagd om eventuele agendapunten vooraf bij aan de voorzitter te sturen.
• De secretaresse maakt de notulen en houdt de (mail)adreslijst voor onze nieuwsbrief up to date.
• Iedereen helpt bij de organisatie van de beide avonden; de precieze taken worden steeds op de vergaderingen voorafgaande aan de avond verdeeld.
• De jongerenwerker is bij de vergaderingen van de WOG aanwezig en geeft waar nodig inhoudelijke inbreng.
• Jan Admiraal (jadmiraal@hervormdrouveen.nl) is de contactpersoon voor de WOG en het jeugdwerk.
 


Geef u nu op voor: